Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden
Permacultuur Centrum Nederland: Stichting Permacultuur Centrum Nederland, ingeschreven bij de KvK onder nummer 84386630, vertegenwoordigd door een lid van het bestuur of door een persoon die door het bestuur is gemachtigd
Deelnemer: student of cursist
Opleiding: een door de Stichting Permacultuur Centrum Nederland verzorgde opleiding, cursus, workshop, begeleiding, coaching of andere activiteit met het doel om kennis en/ of vaardigheden over te brengen
Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook
Opleidingsgeld: prijs voor een opleiding met inbegrip van alle eventueel bijkomende kosten en belastingen
Website: website van Permacultuur Centrum Nederland: www.permacultuur.org

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Permacultuur Centrum Nederland en op alle door deze gesloten Onderwijsovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.

2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen en de deelnemer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).

4. In de gevallen waarin de betreffende onderwijsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Permacultuur Centrum Nederland een regeling treffen naar redelijkheid.

5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of niet-verbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Als zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Permacultuur Centrum Nederland en de deelnemer het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3: Inschrijving

1. Inschrijving voor de door Permacultuur Centrum Nederland te verzorgen opleidingen kan door opdrachtgever plaatsvinden, via het registratiesysteem op de website, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail.

2. De deelnemer(ster) staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte gegevens op het aanmeldingsformulier.

3. Permacultuur Centrum Nederland bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail, sms of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Prijzen van een opleiding

1. Bij opleidingen met een open inschrijving gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website van Permacultuur Centrum Nederland zijn vermeld. Bij opleidingen en adviestrajecten in opdracht van een opdrachtgever geldt het overeengekomen tarief op de offerte.

2. In de opleidingsprijzen zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

3. Als op een opleiding btw van toepassing is, zijn op de website vermelde prijzen inclusief BTW. Op offertes staan de prijzen zowel inclusief als exclusief btw vermeld.

4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Dit gebeurt altijd in overleg met de deelnemer of opdrachtgever.

5. In overleg met Permacultuur Centrum Nederland kan op grond van de inkomenssituatie van de deelnemer worden besloten tot een vermindering van het opleidingsgeld.

Artikel 5: Betaling

1. Betaling van het opleidingsgeld kan gebeuren via de website. Op verzoek zendt Permacultuur Centrum Nederland een factuur.

2. Betaling door de cursist dient te geschieden voor aanvang van de eerste opleidingsdag, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum.  

3. In overleg met Permacultuur Centrum Nederland is het mogelijk om in termijnen te betalen.

4. Als de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Permacultuur Centrum Nederland voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 6: Afmelden door deelnemer

1 Afmelden door de deelnemer dient via email te gebeuren gericht aan mail@permacultuur.org

2 Bij afmelding tot vier weken voor aanvang van de opleiding wordt het betaalde opleidingsgeld gerestitueerd.

Bij afmelding tussen vier weken en één week voor aanvang van de opleiding is deelnemer 30% van het opleidingsgeld verschuldigd.

Bij afmelding binnen één week voor aanvang van de startdatum van de opleiding wordt het volledige opleidingsgeld in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor het niet verschijnen tijdens de opleiding.

Artikel 7: Annulering door Permacultuur Centrum Nederland

1. Voor elke opleiding geldt een minimumaantal deelnemers, vermeld op de website bij de betreffende opleiding.

2. Als het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding naar het oordeel van Permacultuur Centrum Nederland onvoldoende is, staat het Permacultuur Centrum Nederland vrij om de betreffende opleiding te annuleren. Deelnemers worden hiervan onverwijld, doch uiterlijk drie dagen voor de dag van aanvang van de opleiding, op de hoogte gesteld. Permacultuur Centrum Nederland zal een alternatief bieden of het door de deelnemer betaalde opleidingsgeld restitueren.

3. Een deelnemer die zich heeft ingeschreven, kan zich voor de betreffende opleiding laten vervangen door een ander persoon, mits dit uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de opleiding wordt gemeld aan Permacultuur Centrum Nederland en mits de vervanger een volledig aanmeldingsformulier aan Permacultuur Centrum Nederland heeft doen toekomen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Permacultuur Centrum Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de opleiding, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van het annuleren van de opleiding.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrecht

1. Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding, het opleidingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding worden door Permacultuur Centrum Nederland voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Permacultuur Centrum Nederland is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10: Overige

1. Permacultuur Centrum Nederland heeft het recht om de inhoud op onderdelen te wijzigen, om bij ziekte of overmacht docenten te laten vervangen of om gastdocenten aan te stellen, zonder hierover voorafgaand met de deelnemer te communiceren.

2. Van de deelnemers aan de opleiding wordt een open en constructieve houding verwacht, alsmede respectvolle omgang met mede-deelnemers en docenten.

3. Klachten over de opleidingsinhoud, over de wijze van presenteren, over de docenten of over mede-deelnemers, ontvangt Permacultuur Centrum Nederland graag zo snel mogelijk. In onderling overleg met de deelnemer zal worden gezocht naar een redelijke oplossing. Klachten ontslaan de deelnemer niet van een eventuele betalingsverplichting.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en de door Permacultuur Centrum Nederland geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing.